موضوع: "ارتباط با خدا"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟